首页  新闻动态  文化知识  网络文摘  生活时尚  娱乐休闲  健康频道  外语学习  软件教学  程序设计  独山图片  书店网站 
  外语学习 > 初中英语 > 正文
 

仁爱七年级英语下册单词表(带音标)

来源:互联网 [2016-06-22]   浏览次数:4626
Unit 5  Topic 1 
gate [ɡeɪt] n.大门
by [baɪ] prep.(表示方式,如乘车等);按照adv.经过
subway ['sʌbweɪ] n.地铁=underground [ˌʌndə'ɡraʊnd]  
by subway  乘地铁
always ['ɔ:lweɪz] adv.总是,一直
come on  快点儿;加油;来吧
on foot  步行
plane [pleɪn] n.飞机
train [treɪn] n.火车;v. 培训,训练
ship [ʃɪp] n.(大)船,轮船,舰
boat [bəʊt] n.小船,舟
weekday [ˈwi:kdeɪ] n.工作日
early ['ɜ:lɪ] adj.早的;提早的adv.早地;提早
bird [bɜ:d] n.鸟
catch [kætʃ] v.捉住;接住;染上(疾病)
worm [wɜ:m] n.软体虫,蠕虫(尤指蚯蚓)
sometimes [ˈsʌmtaɪmz] adv.有时
seldom ['seldəm] adv.很少
walk [wɔ:k] v.& n.步行;散步
never ['nevə(r)] adv.从不
ride [raɪd] v.骑(自行车、马等)
park [pɑ:k] n.公园;v.停(汽)
watch [wɒtʃ] v.观看;当心;n.手表
television [ˈtelɪvɪʒn] n.电视;电视机  =TV
watch TV  看电视
soccer [ˈsɒkə(r)] (football BrE) n.足球(运动)
movie [ˈmu:vi] n.电影film
begin [bɪ'ɡɪn] v.开始
at school  在学校;在上课
after [ˈmu:vi prep.在…后conj.在…以后
bed [bed] n.床
basketball [ˈbɑ:skɪtbɔ:l] n.篮球
swim [swɪm] v.& n.游泳
go swimming  去游泳
listen ['lɪsn] v.(注意地)听
music ['mju:zɪk] n.音乐;乐曲
library ['laɪbrərɪ] n.图书馆,图书室
week [wi:k] n.星期,周
once [wʌns] adv.一次;曾经conj.一旦
twice [twaɪs] adv.两次;两倍
great [greɪt] adj.伟大的;好极的
wall [greɪt] n.墙
the Great  Wall  长城
life [laɪf] n.生活;生命
American [əˈmerɪkən] adj.美国的n.美国人
or [ɔ:(r)] conj.或者;否则
over [ˈəʊvə(r)] adv.结束;穿过;多于prep.在…上面
more [mɔ:(r)] det.更多的;adv.更多(much或many的比较级)
talk  [tɔ:k]  nv.&n.谈话

Unit 5  Topic 2  
make [meɪk] v.做,制造;使成为
card [kɑ:d] n.卡片;贺卡
boring ['bɔ:rɪŋ] adj.没趣的,无聊的
soon [su:n] adv.很快,马上
classroom [ˈklɑ:sru:m] n.教室
playground ['pleɪɡraʊnd] n.操场
lab [læb] n.实验室=laboratory
computer [kəmˈpju:tə(r)] n.计算机;电脑
room [ru:m] n.房间;空间
hall [hɔ:l] n.大厅,礼堂
dining hall  餐厅;食堂
gym [dʒɪm] n.体育馆,健身房=gymnasium
building [ˈbɪldɪŋ] n.建筑物,楼房
swimming [ˈswɪmɪŋ] n.游泳
pool [pu:l] n.水池,水塘
clean [kli:n] v.使…干净;adj.干净的
do some cleaning  打扫
run [rʌn] v.跑,奔跑
dance [dɑ:ns] v.& n.跳舞
borrow ['bɒrəʊ] v.借,借用
workbook [ˈwɜ:kbʊk] n.练习册
course [kɔː(r)s] n.过程;课程
of course  当然
use [ju:s] V.用,使用n.用,使用
look for  寻找
shelf [ʃelf] (pl.shelves)n.架子
keep [ki:p] v.保存;保持
must [mʌst] modal v.必须
return [rɪ'tɜ:n] v.归还;回来
on time  准时,按时
newspaper [ˈnju:zpeɪpə(r)] n.报纸
Lost and Found  失物招领处
money ['mʌnɪ] n.钱
wallet [ˈwɑ:lɪt] n.钱包
around [ə'raʊnd] adv&rep.到处;围绕
few [fju:] adj.很少,不多pron.很少人(或事物、地方)
a few  一些
game [geɪm] n.比赛;运动;游戏
sit [sɪt] (过去式sat) v.坐
ping-pong  n.乒乓球运动
lesson [ˈlesn] n.课
write [raɪt] v.写
aha [ɑ:'hɑ:] interj.啊哈
blackboard [ˈblækbɔ:d] n.黑板
at the back of  在……的后面
draw [drɔ:] v.绘画;抽签n.抽签,抽奖
picture ['pɪktʃə(r)] n.照片;图片;画片
because [bɪ'kɒz] conj.因为
Japanese [ˌdʒæpə'ni:z] adj.日本的;日本人的;日语的;n.日语;日本人
wonderful [ˈwʌndəfl] adj.了不起的;美妙的
also ['ɔ:lsəʊ] adv.也,而且

Unit 5  Topic 3  
Wednesday [ˈwenzdeɪ] n.星期三
Monday [ˈmʌndi] n.星期一
Tuesday [ˈtju:zdeɪ] n.星期二
Thursday [ˈθɜ:zdeɪ] n.星期四
Friday [ˈfraɪdeɪ] n.星期五
physics [ˈfɪzɪks] n.物理(学)
geography [dʒɪ'ɒɡrəfɪ] n.地理(学)
P.E  n.体育.(physical educatin的缩写)
art [ɑ:t] n.美术,艺术
history [ˈhɪstri] n.历史
math [mæθ] n.数学=mathematics
biology [baɪˈɒlədʒi] n.生物(学)
politics [ˈpɒlətɪks] n.政治
science ['saɪəns] n.科学
meeting [ˈmi:tɪŋ] n.会议;会面
easy ['i:zɪ] adj.容易的
interesting [ˈɪntrəstɪŋ] adj.有趣的
difficult ['dɪfɪkəlt] adj.难的
learn [lɜ:n] v.学习,学会
which [wɪtʃ]  det&pron.哪一个;哪一些
subject ['sʌbdʒɪkt] n.学科;主题
best [best]  adv.& adj.最好地(的)(good和well的最高级)
study [ˈstʌdi] v.学习;研究n.书房
outdoor [ˈaʊtdɔ:(r)] adj.户外的;室外的
activity [æk'tɪvətɪ] n.活动
attention [əˈtenʃn] n.注意
between [bɪˈtwi:n] prep.在(两者)之间;在……中间
stamp [stæmp] n.邮票v.跺脚
Saturday [ˈsætədeɪ] n.星期六
from…to…  从…到…
night [naɪt] n.夜间
sound [saʊnd] n.声音v.听起来好像
February [ˈfebruəri] n.(Feb.)二月
hard [hɑ:d] adj.努力的;困难的adv.艰难地;努力地
late [leɪt] adv.晚,迟adj.迟(的),晚(的)

Unit6  Topic 1  
beautiful ['bju:tɪfl] adj.美丽的
garden ['ɡɑ:dn] n. 花园
bedroom [ˈbedru:m] n.卧室
second ['sekənd] num.&adv.第二
floor [flɔ:(r)] n.楼层;地板
and so on  等等
upstairs [ˌʌpˈsteəz] adv.在(或向)楼上
kitchen ['kɪtʃɪn] n.厨房
dining room [ˈdaɪnɪŋ ru:m] 餐厅
living room [ˈliviŋ ru:m] 客厅;起居室
bathroom [ˈbɑ:θru:m] n.浴室,洗手间
first [fɜ:st num.&adv.第一
lamp [læmp] n.灯
clock [klɒk] n.钟
near [nɪə(r)] prep.在…附近adv.在附近 aaj.近的
under [ˈʌndə(r)] prep在…下面;少于
chair [tʃeə(r)] n.椅子
behind [bɪˈhaɪnd] prep.(表示位置)在……后面
front [frʌnt] n.前面;前部 adj.前面的;前部的
in front of  在……前面
guitar [ɡɪˈtɑr] n.吉他
window [ˈwindəu] n.窗户
table ['teɪbl] n.桌子;表格
key [ki:] n.钥匙;关键
put [pʊt] v.放
away [ə'weɪ] adv.离开
put away  将……收起
door [dɔ:(r)] n.门
look after  照顾
thing [θɪŋ] n.东西;事情
center ['sentə] n.中心
in the center of  在……中心
yard [jɑ:d] n.院子
flower ['flaʊə(r)] n.花
house [haʊs] n.房子,住宅
large [lɑ:dʒ] adj.大的,巨大的
left [left] n.左,左边; adv.向左; adj.左边的
model ['mɒdl] n.模型;模特儿
only [ˈəʊnli] adv.仅仅,只有adj.仅有的,唯一的

Unit 6  Topic2  
townhouse ['taʊnhaʊz] n.排房
farmhouse [ˈfɑ:mhaʊs] n.农场住宅
country [ˈkʌntri] n.农村,国家
apartment [əˈpɑ:tmənt] n.(美)公寓套房
rent [rent] v.租借;出租
quiet ['kwaɪət] adj.安静的
month [mʌnθ] n.月,月份
for rent  出租
neighbor ['neɪbə] n.邻居
store [stɔ:(r)] n.(大型)百货商店
bank [bæŋk] n.银行;岸
street [stri:t] n.街道
corner ['kɔ:nə(r)] n.(街道)拐角;角
post  [pəʊst] n.邮件;邮政v.邮寄
post office [pəust ˈɔfis] n. 邮局
bookstore ['bʊkstɔ:(r)] n.(美)书店
parking lot [ˈpɑ:kɪŋ lɔt] 停车场
supermarket [ˈsju:pəˌmɑ:kit] n.超市
railway [ˈreɪlweɪ] n.铁路
station ['steɪʃn] n.车站
end [end] n.尽头;结尾v.结束
road [rəʊd] n.路,道路,公路
such as  例如
community [kə'mju:nətɪ] n.社区
child [tʃaɪld] (pl.children)  n.儿童,小孩
a lot of  许多,大量(=lots of)
sport [spɔ:t] n.体育运动
close [kləʊs] adj.接近;亲密的v.关,关闭
close to  靠近
far [fɑ:(r)] adj.远的adv.远
far from  远离
service ['sɜ:vɪs] n.服务
area ['eərɪə] n.地区;面积
colorful ['kʌləfəl] adj.五彩缤纷的
sleep [sli:p] v.&n.睡觉
move [mu:v] v.搬(家);移动
countryside [ˈkʌntrisaɪd] n.乡村,农村
city ['sɪtɪ] n.城市
noisy ['nɔɪzɪ] adj.吵闹的
traffic ['træfɪk] n.交通
cost [kɒst] n.费用,花费v.需付费
miss [mɪs] v.思念;错过
air [eə(r)] n.空气;空中
fresh [freʃ] adj.新鲜的

Unit 6  Topic 3   
along [əˈlɔŋ] prep. 沿着,顺着 adv.(与某人)一道,一起
turn [tɜ:n] v. 转弯;(使)变成n. 转弯;轮流
crossing [ˈkrɒsɪŋ] n.十字路口
meter ['mi:tə(r)] n.米,公尺
across [tɜ:n] prep. 横过;在…对面
across from  在对面
bridge [brɪdʒ] n.桥
until [ənˈtɪl] conj. &prep. 直到…为止
kilometer ['kɪləˌmi:tə] n.千米,公里
should [ʃəd] modal v. 应该(shall的过去式)
change [tʃeɪndʒ] v.更换;改变; 2015年最新仁爱版七年级英语下册单词表带音标n. 找给的零钱;
stop [stɒp] n.车站v.停止;阻止
sidewalk [ˈsaɪdwɔ:k] n.(美)人行道
public ['pʌblɪk] adj. 公共的,公众的n. 公众;公开
light [laɪt] n. 灯;灯光adj. 明亮的;浅色的;轻的
crosswalk [ˈkrɒswɔ:k] n.人行横道
danger [ˈdeɪndʒə(r)] n.危险
safe [seɪf] adj.安全的
hurt [hɜ:t] adj. (身体上)受伤的; v. 受伤;感到疼痛
lose [lu:z] v.失去;丢失;输掉
accident ['æksɪdənt] n.事故
obey [ə'beɪ] v.服从
rule [ruːl] n.规则
cross [krɒs] v.穿过
sign [saɪn] n.指示牌;符号
before [bɪˈfɔ:(r)] conj. 在…以前prep. 在…以前;在…前面adv. 以前
both [bəʊθ] pron.两个,两个都
third [θɜ:d] num.第三
last [lɑ:st] adv. 最后;最近det. 最近的;最后的v.持续
careful ['keəfl] adj.小心的
ticket ['tɪkɪt] n.罚款单;票
speed [spi:d] v.超速行驶n.速度
wrong [rɒŋ] adj.错误的;有问题的
place [pleɪs] n.地点,地方
fast [fɑ:st] adv. 快,迅速adj. 快的,迅速的
down [daʊn] prep沿着;向下adv.向下
hill [hɪl] n.小山,山丘
rest [rest] n.休息;其余
story [ˈstɔ:ri] n.故事,小说

Unit 7  Topic 1  
writer [ˈraɪtɚ] n.作家,作者
novel [ˈnɒvl] n.(长篇)小说
was [wɒz] v.(am,is的过去式)是
born [bɔ:n] v.出生
fan [fæn] n.迷;风扇
January [ˈdʒænjuəri] n.(Jan.)一月
March [mɑ:tʃ] n.(Mar.)三月
April ['eɪprəl] n.(Apr.)四月
May [meɪ] n.五月
June [dʒu:n] n.(Jun.)六月
July [dʒuˈlaɪ] n.(Jul.)七月
August [ˈɔ:gəst] n.(Aug.)八月
September [sepˈtembə(r)] n.(Sept.)九月
October [ɒkˈtəʊbə(r)] n.(Oct.)十月
November [nəʊˈvembə(r)] n.(Nov.)十一月
December [dɪˈsembə(r)] n.(Dec.)十二月
were [wɜ:(r)] v.(are的过去式)是
thousand [ˈθaʊznd] num.千
birthday [ˈbɜ:θdeɪ] n.生日
date [deɪt] n.日期;约会
calendar [ˈkælɪndə(r)] n.日历
plan [plæn] v.&n.计划,打算
celebrate ['selɪbreɪt] v.庆祝
party ['pɑ:tɪ] n.聚会,宴会;党派
fourth [fɔ:θ, fəʊrθ] num.第四
fifth [fɪfθ] num.第五
sixth [sɪksθ] num.第六
seventh ['sevnθ] num.第七
eighth [eɪtθ] num.第八
ninth [naɪnθ] num.第九
tenth [tenθ] num.第十
eleventh [ɪ'levnθ] num.第十一
twelfth [twelfθ] num.第十二
twentieth ['twentɪəθ] num.第二十
present ['preznt] n.礼物
shape [ʃeɪp] n.形状v.使成为…形状
ball [bɔ:l] n.球;舞会
afraid [əˈfreɪd] adj.担心;害怕
star [stɑ:(r)] n.星;明星
mouse [maʊs] n.老鼠
square [skweə(r)] n.正方形;广场;平方adj.正方形的
circle ['sɜ:kl] n.圈,圆圈 v.圈出
triangle ['traɪæŋɡl] n.三角形
rectangle [ˈrektæŋgl] n.长方形;矩形
oval ['əʊvl] n.椭圆; adj.椭圆形的
centimeter ['sentɪˌmi:tə] n.(cm)厘米
cake [keɪk] n.蛋糕
Mrs. [ˈmɪsɪz] n.太太,夫人

Unit 7  Topic 2  
piano [piˈænəʊ] n.钢琴
else [els] adv.别的,其他的
disco ['dɪskəʊ] n.迪斯科(一种舞曲)
perform [pə'fɔ:m] v.表演
ballet ['bæleɪ] n.芭蕾舞
have a good time  玩得高兴
smart [smɑ:t] adj.聪明的
count [kaʊnt] v.(按顺序)数数
ago [eɪdʒ] adv.以前
London ['lʌndən] n.伦敦
at the age of  在……岁时
anything [ˈeniθɪŋ] pron.任何事(物);无论何事(物)
word [wɜ:d] n.单词
not…any more  再也(不),(不)再

Unit 7  Topic 3  
magic ['mædʒɪk] adj.有魔力的
trick [trɪk] n.把戏;诡计
enjoy [ɪn'dʒɔɪ] v.享受;欣赏
himself [hɪmˈself] pron.他自己
enjoy oneself  过得愉快
kung fu  n.功夫
yesterday ['jestədeɪ] adv.在昨天n.昨天
ouch [aʊtʃ] interj.(突然受痛时的叫声)哎哟
matter [ˈmætə(r)] n.问题
fall [fɔ:l] (过去式fell)美用v.跌倒;落下n.秋季(autumn BrE)
autumn ['ɔ:təm] n.秋季
poor [pɔ:(r)] adj.可怜的;贫穷的
myself [maɪˈself] pron.我自己
wash [wɒʃ] v.洗
at once  立刻,马上
washroom [ˈwɒʃru:m] n.洗手间
forget [fəˈget] v.忘记
bring [brɪŋ] v.带来
candle [ˈkændl] n.蜡烛
wish [wɪʃ] n.愿望,希望v.希望
blow [bləʊ] (过去式blew )v.吹;刮风
blow out  吹灭
everyone [ˈevriwʌn] pron.每人,人人
sunny ['sʌnɪ] adj.阳光充足的
delicious [dɪˈlɪʃəs] adj.美味的,可口的
musical [ˈmju:zikəl] adj.音乐的
everything [ˈevriθɪŋ] pron.一切;每件事
minute ['mɪnɪt] n.分钟
start [stɑ:t] v.开始;出发n.开头

Unit 8  Topic 1  
weather ['weeə(r)] n.天气
spring [sprɪŋ] n.春天
warm [wɔ:m] adj.温暖的;热心的
season [ˈsi:zn] n.季节
summer ['sʌmə(r)] n.夏天
hot [hɒt] adj.热的;辣的
climb [klaɪm] v.爬,攀登
winter ['wɪntə(r)] n.冬天
cold [kəʊld] adj.冷的 n.寒冷;感冒
rain [reɪn] v.下雨n.雨
snow [snəʊ] v.下雪n.雪
rainy ['reɪnɪ] adj.阴雨的,多雨的
remember [klaɪm] v.记得;记起
put on  穿,戴
raincoat [ˈreɪnkəʊt] n.雨衣
outside [ˌaʊtˈsaɪd] adv.在外面,向外面
snowy ['snəʊɪ] adj.下雪多的
windy ['wɪndɪ] adj.多风的,风大的
foggy ['fɒɡɪ] adj.有雾的
cloudy ['klaʊdɪ] adj.多云的,阴天的
bright [braɪt] adj.明亮的
temperature [ˈtemprətʃə(r)] n.温度
low [ləʊ] adv.低;矮
holiday ['hɒlədeɪ] n.假期
umbrella [ʌmˈbrelə] n.伞
sunglasses [ˈsʌnglɑ:sɪz] n.太阳镜
shorts [ʃɔ:ts] n.短裤
travel [ˈtrævl] v.&n.旅行,旅游
wear [weə(r)] (过去式wore)v.穿,戴
suddenly [ˈsʌdənli] adv.突然
shine [ʃaɪn] (过去式shone)v.发光,照耀
better [ˈbetə(r)] adv.更好
had better  应该,最好
Australia [ɒ'streɪlɪə] n.澳大利亚
most [məʊst] det.&pron.大多数adv.最
sun [sʌn] n.太阳,阳光
brightly ['braɪtlɪ] adv.明亮地
1ater on   后来
come back to life   复苏;复活
come out  开花;出版,发行
heavily [ˈhevɪli] adv.猛烈地
harvest ['hɑ:vɪst] n.&v.收割,收获
busy ['bɪzɪ] adj.忙于(做某事),忙(碌)的
1eaf   (pl.leaves)n.叶子
wind [wɪnd] n.风
strongly [strɒŋlɪ] adv.强烈地
ice [aɪs] n.冰
hat [aɪs] n.(常指带檐的)帽子
Beijing Opera   京剧
right away   立即,马上
ourselves [ɑ:ˈselvz] pron.我们自己
hope [həʊp] v.&n.希望,期望
trip [trɪp] n.旅行,旅游
noon [aɪs] n.正午,中午

Unit 8  Topic 2   
together [təˈgeeə(r)]  adv.一起,共同
get together   聚会,联欢
interest ['ɪntrəst] n.兴趣,趣味
places of interest   名胜
Germany ['dʒɜ:mənɪ] n.德国
India ['ɪndɪə] n.印度
hometown [ˈhəʊmtaʊn] n.家乡,故乡
anytime ['enɪˌtaɪm] adv.在任何时候
a11 (the)year round   一年到头
camera ['kæmərə] n.照相机
tent [tent] n.帐篷
prepare [prɪˈpeə(r)] v.准备
prepare for  为…作准备
share [ʃeə(r)] v.分享,共用
fun [fʌn] n.乐趣
clothing [ˈkləʊeɪŋ] n.衣服
carry [ˈkæri] v.携带;拿,提
decide [dɪˈsaɪd] v.决定
dangerous [ˈdeɪndʒərəs] adj.有危险的
stay [steɪ] v.&n.待,停留
alone [əˈləʊn] adv.&adj.独自;单独
keep away from  远离
mountain [ˈmaʊntən] n.高山
arrive [əˈraɪv] v.到达
friendly [ˈfrendli] adj.友好的
gift [gɪft] n.礼物

Unit 8  Topic 3   
festival ['festɪvl] n.节日
Spring Festival   春节
dumpling [ˈdʌmplɪŋ] n.饺子
dragon ['dræɡən] n.龙
Christmas [ˈkrisməs] n.圣诞节(12月25日)
turkey ['tɜ:kɪ] n.火鸡(肉)
lantern   [ˈlæntən] n.灯笼
Lantern Festival   元宵节
lunar ['lu:nə(r)] adj.月亮的,月球的
sweet [swi:t] adj.甜的
luck [lʌk] n.好运,幸运
riddle ['rɪdl] n.谜语
Thanksgiving [ˌθæŋks'ɡɪvɪŋ] n.感恩节
pumpkin [ˈpʌmpkɪn] n.南瓜
pie [paɪ] n.果馅饼
Easter [ˈi:stə(r)] n.复活节
believe [bɪ'li:v] v.相信
Christ [kraɪst] n.耶稣基督
Mid-autumn Festival   中秋节
mooncake ['mu:nkeɪk] n.月饼
full [fʊl] adj.满的;充满的
moon [mu:n] n.月亮
important [ɪmˈpɔ:tnt] adj.重要的
decorate ['dekəreɪt] v.装饰
eve [i:v] n.(尤指宗教节假日的)前夜
church [tʃɜ:tʃ] n.教堂
put up   挂起
stocking ['stɒkɪŋ] n.长筒袜
fireplace [ˈfaɪəpleɪs] n.壁炉
open ['əʊpən] v.打开adj.开放的,敞开的
Santa Claus [ˈsæntə klɔ:z] n.圣诞老人
special [ˈspeʃl] adj.特别的,专门的
greet [ɡri:t] v.和(某人)打招呼(或问好)
merry ['merɪ] adj.愉快的
grape [ɡreɪp] n.葡萄
Jewish [ˈdʒu:ɪʃ] adj.犹太人的
honey ['hʌnɪ] n.蜂蜜
event [ɪˈvent] n.重要事情,大事
stay up   熬夜
midnight ['mɪdnaɪt] n.午夜
lucky [ˈlʌki] adj.运气好的,幸运的
lucky money  压岁钱
Halloween [ˌhæləʊˈi:n] n.万圣节前夕
scary ['skeərɪ] adj.吓人的
ghost [ɡəʊst] n.鬼,幽灵
knock [nɒk] v.&n.敲
knock on   敲
shout [ʃaʊt] v.&n.呼喊
treat [tri:t] n.&v.款待,招待
labor ['leɪbə(r)] n.劳动
International Labor Day   国际劳动节
Dragon Boat Festival   龙舟节(端午节)
race [reɪs] n.竞赛,赛跑
national ['næʃnəl] adj.国家的
National Day   国庆节
the PRC   (the People's Republic of China的缩写)中华人民共和国
flag [flæɡ] n.旗
>>上篇:仁爱七年级英语上册单词表(带音标)
>>下篇:2015年6月英语四级真题及答案
 
 
版权所有:独山在线 copyright ©2007-2024 www.dushan.net, All Rights Reserved.
   免责声明:本网转载或链接出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
   本站为公益性网站,旨在宣传独山,如有侵犯请和我们联系,经查实将及时删除! 工信部备案:黔ICP备07001263号-3